►  Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i
Nyborg Filatelist-Klub/Nyborg Frimærke-Klub

Mandag den 16. august 2021 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24.

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det revideret regnskab
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 15. februar 2021)
  5. Valg af formand
  6. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Erik Jakobsen, der modtager genvalg)
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt

Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 2. august 2021.

Referatet kan læses/downloades her: