►  Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i
Nyborg Filatelist-Klub/Nyborg Frimærke-Klub

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24.

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det revideret regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 13. februar 2020)
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lennie Larsen, Mona Holmberg og Niels Rasmussen, der alle modtager genvalg)
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår forbundskontingentet sat op med 20 kr., svarende til den stigning forbundet har varslet.
 9. Eventuelt

Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 13. februar 2020.


Referat af: Ordinær generalforsamling i Nyborg Filatelistklub

den 27. februar 2020 kl. 20, afholdt i Anders Draghes Gaard.

 • Erik blev valgt til dirigent.
 • Beretning ved Philip. Se formandens beretning på længere nede på siden
 • Regnskabet blev gennemgået af Mona (i Lennies fravær) og godkendt.
 • Indkomne forslag: Niels Rasmussen havde indsendt følgende forslag:
  “Punkt 2 i §5 i lovene ændres til at hedde: “Bestyrelsens beretning ved formanden”
  Begrundelse: Formandens beretning er et gammeldags, konservativt og 1800-talsagtigt begreb. De fleste frimærkeklubber i Danmark anvender begrebet: “Bestyrelsens beretning ved formanden”. Filatelistklub-/frimærkeklubarbejde er kollektivt holdarbejde. Derfor skal Nyborg Filatelist-Klubs “beretningsparagraf” hedde: “Bestyrelsens beretning ved formanden”.
  Niels Carl Frederik Rasmussen”

  Efter en del debat forlangte Niels skriftlig afstemning, og udfaldet blev: 2 stemmer for forslaget, 2 stemmer imod forslaget og 2 blanke stemmer. Herved faldt forslaget, men man aftalte at debattere det på næste bestyrelsesmøde.
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle blev genvalgt. (Niels har efterfølgende meldt sig ud af foreningen i protest mod tonen på generalforsamlingen).
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Martin Schultz blev foreslået, og han takkede ja til valget. Der var ikke andre til stede, som ønskede at stille op.
 • Revisor: Claus Bo genvalgt. Revisorsuppleant: Flemming var ikke til stede, og havde ikke tilkendegivet, om han ønsker genvalg, så vi må spørge ham først.
 • Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med 20 kr., som er det beløb, forbundskontingentet stiger med. Fra 440 kr. til 460 kr. Stigningen blev godkendt.
 • Under “Eventuelt” blev der talt om: At der skal ryddes op i kælderen. At Philip besøger en enke, som har henvendt sig for at få vurderet en frimærkesamling. Ens vilkår for betaling af foredragsholdere. Skal vi prøve at holde formiddagsmøder? Skal der oprettes telefon-/smskæde i tilfælde af ændringer i mødeprogrammet?

Nyborg Filatelist-Klubs generalforsamling.
Formandens beretning:

Tor. d. 27. februar 2020 i ADG.

Nyborg Filatelist-Klub, forkortet NFK, tæller sammen med parallelklubben Nyborg Frimærkeklub i alt 28 medlemmer, fordelt med 15 medlemmer i NFK og 13 medlemmer i Frimærkeklubben.

NFK er medlem af Danmarks Filatelist Forbund, forkortet DFF, samt Samarbejdende Fynske Frimærkeklubber, forkortet SFK. Desuden er NFK medlem af foreningen Anders Draghes Gaard, forkortet ADG.

Af NFK’s regnskab fremgår det, at langt den største del af NFK-kontingentet går til Forbundet, hvorfor NFK økonomisk har størst fordel af parallelklubben! Dennes kontingentsum overføres nemlig til NFK. Keine Hexerei, nur Behändigkeit

Ud over et overkommeligt kontingent til SFK afregner NFK medlemskontingent, lokaleleje og skabsleje til ADG. Af lokalelejen på 100,- kr. pr. mødeaften refunderer Nyborg Kommune 70,- kr. til NFK.

Anderledes enkelt er det med vor benyttelse af den fine Tennishal i Nyborg Idræts- og Fritidscenter på Storebæltsvej, når vi afholder de to årlige Bytte- og Børsdage: Halleje 0,- kr. takket være Nyborg kommunes politik på dette område! Af samme grund er vi påpasselige med at reservere datoer til B+B-dage flere år frem.

NFK, stiftet 13. nov. 1922, sådan officielt da, har siden 1961 haft et medlemsblad “Postsmakken”. Den slags er ikke en selvfølge for en frimærkeklub. Selvom dette mangeårige organ, som indgår komplet i klubben arkiv, har selve indholdet som det vigtigste, skal jeg ikke forsømme at nævne, at vor bladproducent Lennie Larsen har udviklet en mere tidssvarende udformning.

Nu har Mona Holmberg endvidere beriget os med en præsentabel hjemmeside, hvoraf aktuelle aktiviteter fremgår. Ikke mindst nu er vor hjemmeside praktisk, eftersom forårets Bytte- og Børsdag d. 28. marts kombineret med SFK’s opsætningskonkurrence nærmer sig med hastige skridt. Derpå følger efterårets Bytte- og Børsdag den 26. oktober, og årets store arrangementer rundes den 21.-22. november af med en national udstillng i samarbejde med Odense Frimærkeklub, Faaborg Frimærkeklub og Ringe Frimærkeklub.

Jeg har som formand for NFK sidste år deltaget i et kort møde med Nyborgs borgmester Muhs samt i en grundig rundvisning i Nyborg Idræts- og Fritidscenter med bestyrer Keld Arentoft, med hvem vi har et glimrende samarbejde vedr. B+B-dagene, med henblik på de første forberedelser til den nationale udstilling. Et senere møde med bl.a. forbundskonsulent Poul Andersen i samme anliggende deltog jeg dog ikke i, eftersom jeg tilstræber at holde udstillingen et godt stykke ud fra kroppen! Bortset fra “Bulletin 2” har jeg den seneste tid ikke erfaret nyt vedr. forberedelserne, og det samme kan siges om SFK’s opsætningskonkurrence, nu hvor der blot er én måned til dette arrangement.

I forbindelse med den nationale udstilling er det særdeles ønskværdigt, at NFK’s to ikke ukendte samlere af Nyborg-postkort kommer på banen med omfattende uddrag af deres unikke samlinger, ikke nødvendigvis i konkurrenceklassen men måske snarere som propaganda for bæltbyen og denne gren af samleriet. Som eneste NFK-repræsenterende udstiller håber jeg selv at slå et slag for mit samlede 1864-projekt, hvilket skete delvis på den nys stedfundne klubudstilling i Ringe.

Som formand for udstillingsudvalget har vi NFK’s kasserer på posten, og jeg er overordentlig glad for denne foreløbige uddelegering af et ganske betydeligt forberedelsesarbejde. NFK forventer en massiv indsats fra medlemmerne, når alt det praktiske arbejde går på lige før og lige efter selve udstillingen. Skulle “Nyborg 2020”, som er den nationale udstillings navn er jvf. de to fine bulletiner, der allerede er udkommet, føre til flere medlemmer her i Nyborg, vil ét af dens mål være nået.

Nu til klubbens møder hver 14. dag i perioden aug.-maj: Den indeværende sæson har generelt været kendetegnet af en katastrofal lav deltagelse, uanset om der har været besøg udefra, eller vi har kørt vort interne program. Ofte har der deltaget flere bestyrelsesmedlemmer en alm. medlemmer, og jævnligt har bestyrelsesmedlemmer manglet på aftenmøderne. Jeg har deltaget i ungefähr 800 klubmøder siden starten i 1978 og dermed oplevet et markant fald i ikke blot medlemstallet med også i mødedeltagelsen.

Når vi kun kan påregne ca. seks-syv deltagere pr. klubaften, motiverer denne svigtende interesse i form af fravalg til fordel for noget andet ikke længere til at invitere gæster udefra, herunder ikke mindst foredragsholdere. Ikke desto mindre har jeg truffet en første aftale med to samlere fra Odense, som tidligere har berettet om deres samling hhv. eksponat hos os i NFK. Ved udformningen af programmet for 2020’s efterår bliver de aktuelle.

Bortset fra et mystisk parkeringssystem i ADG’s gård er vi ellers velforsynet med mødelokalet: Passende plads med udenomsrum, køkken, kælderplads, skab og afvekslende kunstudstillinger. Lyset på klubmøderne er perfekt til vor hobby, ikke mindst på udstillingsstativerne. Imidlertid kræver det en praktisk indsats mht. opsætning og nedtagning af borde og stole. Jeg er vor trofaste materialeforvalter Erik Jakobsen meget taknemmelig for en konsekvent aktiv indsats som forberedelse til hvert klubmøde.

Udover et par bestyrelsesmøder, som i alt væsentligt har drejet sig om opgavefordeling op til B+B-dagene, men også om afskaffelse af den forsøgte realiseringsaftale fra omkr. 2013, da den nuværende formand holdt orlov fra bestyrelsen, har jeg sammen med kassereren på begæring el. forespørgsel fra en lokal advokat foretaget en vurdering af et lokalt frimærke-dødsbo. Da ingen af os er CVR-registreret, vil vor forlangte honorar på 3000,- kr. efter planen tilfalde NFK!

Af vore halvårlige programmer fremgår, hvad der skal ske på møderne. Ændringer og så  galt to aflysninger er forekommet i indeværende sæson. Men lad mig fremhæve det traditionelle møde med Kerteminde Frimærkeklub på besøg, hvor vi atter vandt den obligatoriske quiz. Venskabsbesøgene med Ktm. er en gammel tradition med snart 50 år på bagen. Sjældent velbesøgt blev møde nr. 2 i august, som fandt sted på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i Kongegade. Ved den lejlighed overdrog jeg på NFK’s vegne en tyk stak gæstebøger, protokoller og mødereferater, herunder den historiske protokol fra nov. 1922, til arkivet. Yderligere oprydning på formandsadressen har siden bragt mange flere NFK-dokumenter mm. for dagens lys! Derfor kan NLA påregne endnu et bidrag til deres kæmpemæssige kildemateriale.

NFK’s bibliotek forbliver indtil videre hos formanden. Denne bestand af bøger bruges nærmest overhovedet ikke, vel pga. den meget beskedne interesse hos medlemmerne, men vel nok også pga. nettets muligheder.

Er aftenmøderne ofte en tam forestilling, ser det bedre ud mht. NFK’s absolutte særkende: Bytte- og Børsdagen. Engang afholdtes disse hvert andet år, siden hvert år, og i dag er det utænkeligt med mindre end to årlige B+B.

Materialet til auktionerne kommer helt af sig selv, hyppigst afhentet hos enker. Hver auktion har sneget sig op på over 200 lots. Resultatlisterne vidner ofte om et samlet hammerslag pr. gang på ml. 15 og 20.000 kr. Gæstetallet svinger mellem 70 og 100 personer.

Bytte- og Børsdagene er hyggelige, populære og overskudsskabende for NFK. De kræver en betydelig arbejdsindsats, som jeg må forvente af alle i NFK, der vil dette arrangement.

Nu til slut: Jeg tænker på dem, som har været blandt os, og bestyrelsen byder velkommen til denne sæsons nye medlemmer!

Tak til dem i og uden for bestyrelsen, som med store og små gerninger har bidraget til NFK’s ve og vel.

Philip Rasmussen