► Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Nyborg Filatelist-Klub

23. maj 2018

Udfærdiget på baggrund af EU’s persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018

Nyborg Filatelist-Klubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler  personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Nyborg Filatelist-Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Lennie Larsen
Adresse: Tornsangervænget 2, 5854 Gislev
CVR (evt.): 35 50 18 35
Telefonnr.: 25 29 42 15
Mail: lennie.larsen@nullmail.tele.dk
Website: nyborg-filatelistklub.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

– Almindelige personoplysninger:

– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesår, telefonnummer, e-mailadresse

2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:

– Almindelige personoplysninger:

– Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og emailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

● Danmarks Filatelist Forbund

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

● Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

● Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

● Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,
vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime)
interesser som:

● Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
● Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
● Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
● Da foreningen er medlem af Danmarks Filatelist Forbund, sker der videregivelse af oplysninger til forbundet.
● Da foreningen er medlem af Samarbejdende Fynske Klubber (SFK), sker der videregivelse af oplysninger til SFK, så de kan udarbejde adresselabels med henblik på udsendelse/udlevering af SFK Posten.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

● Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
● Retten til indsigt i egne personoplysninger
● Retten til berigtigelse
● Retten til sletning
● Retten til begrænsning af behandling
● Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
● Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Cookies

En cookie er en lille datafil, der gemmes lokalt på din computer. Vi bruger cookies på denne hjemmeside for at forbedre og tilpasse brugervenligheden, så hvert besøg er så nemt som muligt for dig.

Meget nødvendige cookies – altid aktive

Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere og kan ikke deaktiveres i vores systemer. De bruges normalt kun som svar på handlinger du har foretaget af dig i forbindelse med en serviceanmodning, som når du f.eks. indstiller dine personlige præferencer, logger ind eller udfylder en formular. Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men dele af hjemmesiden vil dermed muligvis ikke fungere.

Performance Cookies

Disse cookies giver os mulighed for at tælle besøgende og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre ydeevnen og oplevelsen af vores hjemmeside. De hjælper os med at finde ud af, hvilke sider der er mere eller mindre populære og hvordan de besøgende navigerer rundt på hjemmesiden. Oplysningerne, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Download Nyborg Filatelist-Klub Privatlivspolitik som pdf.